fig 2_1 copy.jpgfig 2_2 copy.jpgfig 2_3 copy.jpgfig 2_4 copy.jpg

В терминологията на ръчното плетиво под заплитане се разбира нанизването на игла на основните бримки, от които ще продължи плетката. Ще ви запознаем с четири начина на заплитане:

I   НАЧИН:

Развиваме от кълбото конец, чиято дължина отговаря на броя на бримките, които ще нанизваме (в зависимост от дебелината на преждата за една бримка трябва да се предвидят 1 до 2 см). Пускаме го да виси надолу. На мястото, където започва кълбото, промушваме конеца между кутрето и безименния пръст на лявата си ръка. Оттук го прокарваме зад показалеца до палеца, около който го увиваме отдясно наляво, т.е. правим примка (фиг.2_1). Развития предварително конец и този, който тепърва ще се развива от кълбото, придържаме с пръсти. Хващаме в дясната си ръка двете игли; пъхаме ги отдолу нагоре в примката около палеца, намятаме идващия иззад показалеца конец и го из­тегляме през примката (на фиг.2_2 се Виждат пъхнатите в примката две игли и с пунктир е обозначено направлението на наметката и изтеглянето на наметнатия конец през примката). След изтегляне то на наметнатия конец през примката (фиг.2_3) изпускаме примката от палеца и притягаме получена та бримка на иглите (фиг.2_4). За да нанижем нова бримка, пак правим примка около палеца и повтаряме описаните действия.  

 start_knitt2_5.jpg

II   НАЧИН: От кълбото развиваме конец с дължина, двойно по-голяма от необходимата за предвидения брой бримки. Сгъваме го на две и го пускаме да виси свободно. На показалеца на лявата ръка навиваме единичния конец, който се развива от кълбото, а около палеца правим примка от двойния. Иглата, която държим в дясната си ръка, пъхаме в примката около палеца, намятаме на нея единичния конец, който идва откъм показалеца, изтегляме го през примката, самата примка изпускаме от палеца и подръпваме двойния конец, за да притегнем образуваната бримка на иглата. При този начин на заплитане бримките се образуват от единичния конец, а доленият край на плетката - от двойния (фиг.2_5). Получава се шнуровете, красив и здрав ръб. 

 
start_knitt2_6.jpgIII   НАЧИН:

Иглата, която държим в дясната си ръка, омотаваме с прежда отдясно наляво толкова пъти, с колкото бримки искаме да започнем (фиг.2_6). Навиваме на показалеца на лявата ръка известно количество прежда, преместваме омотаната игла от дясната ръка в лявата и взимаме в дясната втората игла. Иглата, която държим с дясната си ръка, забождаме в задната част на намотаната на другата игла прежда, намятаме идващия откъм показалеца конец и го изтегляме. Изпускаме получената бримка от лявата игла.

 start_knitt2_7IV   НАЧИН:

При започването не развиваме цялата дължина на конеца, необходима за нанизването на всички бримки от първия ред, а само толкова, колкото да се образува една бримка. Преждата от кълбото навиваме на лявата ръка, без да забравяме примката около палеца, както при I начин на заплитане и пак както при него нанизваме първата бримка. След това преместваме иглата от дясната ръка в лявата; с дясната хващаме втората игла и я забождаме отпред назад в бримката на лявата игла, намятаме конеца, идващ откъм показалеца, и го изтегляме през бримката на лявата игла. Първата оформена бримка оставяме на лявата игла и преместваме до нея започнатата бримка от дясната игла (фиг.2_7). Така наплитаме произволен брой бримки. Този начин е удобен за разширяване на плетката (напр. при ръкав кимоно и др. под.).

 

  ЗАПЛИТАНЕ В КРЪГ

  Прави се или на 4 къси игли. или на обръч. Заплитането може да стане по всеки от изброените по-горе начини, а кръгът се затваря, когато започнем да плетем първия ред. Ако сме избрали лицева плетка, над основните бримки плетем само налице. Ако ще плетем в кръг някоя от по-сложните плетки, предложени в съответния раздел на книгата, плетем четните редове от схемите така, че да съответстват на структурата на мотива. Това означава, че бримките, които при две игли бихме плели според схемата налице в четния ред, при плетене в кръг трябва да плетем наопаки, и обратното. Ако при плетене в кръг прекъснем или се върнем обратно в някои редове (напр. на дадено място в пуловер с ръкав реглан се наложи да се остави цепка за пришиване на цип), в действителност вече не плетем в кръг, а нормално, както на две игли. В такъв случай, ако работим лицева плетка, изплитаме четните редове (от опаковата страна) наопаки, а при по-сложните плетки плетем четните редове (от опаковата страна) така, както е указа но в схемата.

 

КАК ДА ПРОДЪЛЖИМ СЛЕД НАНИЗВАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ БРИМКИ НА ИГЛАТА

 

  В известен смисъл изпреварваме нещата, но това е наложително в името на по-голямата прегледност. Най-общо казано, как ще продължим след основните бримки, нанизани на иглата по някой от посочените начини, зависи от това какво всъщност ще плетем. Ако например става дума за предница или гръб на жилетка, която има в долния си край ластик, в първия ред плетем нанизаните бримки така: 1 налице, 1 наопаки, респ. 2 налице, 2 наопаки. При лицева плетка от първия ред нататък плетем нечетните редове налице, четните - наопаки. При по-сложните плетки ще се налага да се извършват и по-сложни операции. За да преминем леко и гладко от основните бримки към самото плетене, трябва да усвоим техниката на отделните операции в последователността, в която те са дадени в статията Основни бримки .Преместваме иглата с нанизаните бримки от дясната ръка в лявата; държим я с палеца и средния пръст, а с безименния и кутрето я прикрепяме. Показалецът се явява регулатор на стегнатостта на плетката (ако прекалено опъваме конеца с него, бримката ще е по-стегната, и обратно). В другата ръка хващаме втората игла; държим я с палеца и показалеца, а останалите пръсти леко прикрепят иглата. Сега вече можем да започнем да плетем...
 
 Внимание: У нас е популярно и т.нар. „плетене на врат", при което обаче бримките са ориентирани в обратната посока. Трябва да се има пред вид, че всички указания в сайта са дадени за плетене на пръст. - Б.пр.

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер