Правилното изплитане на ъгли е много важно за красивото оформяване на вашата дреха.

Ето защо е необходимо да се усвоят и по-важните начини за плетене на ъгли.

fig 6_1 copy.jpgЪгъл, плетен, в една посока (фиг. 6-1). Когато искаме да получим такъв ъгъл, който се плете в жартиерна или в някоя друга плетка, различна от основната, трябва да се спазва вертикалната ивица да бъде равна по размер на хоризонталната. В случай че такъв ъгъл се плете в жартиерна плетка, както е на снимката, обикновено броят на бримките на вертикалната ивица е равен на броя на редовете на хоризонталната ивица.

 

 

 

fig 6_2 copy.jpgЪгъл, плетен в диагонал (фиг. 6-2). Върху пет бримки, средната от които образува центъра на ъгъла, се плете откъм лицевата страна по следния начин: две бримки заедно, взети отзад, една бримка на лице, две бримки заедно, пак взети отзад. Всички останали бримки откъм опаковата страна на плетката се плетат на лице, за да се получи жартиерна плетка, с изключение на средната бримка, която се плете на опако, за да се получи откъм лицевата страна лицева бримка.

 

 

fig 6_3 copy.jpgЪгъл с ажурен диагонал (фиг. 6-3). Този ъгъл се получава, като върху пет бримки, средната от които образува центъра на ъгъла, се плете по следния начин: две бримки се изплитат заедно, взети отзад, прави се една наметка, една бримка се изплита на лице, прави се една наметка, две бримки се изплитат заедно, взети отзад. Всички бримки откъм опаковата страна се плетат на лице, за да се получи жартиерна плетка, а петте бримки, които образуват ъгъла, се плетат, както следва: първите две бримки заедно на лице (бримката и наметката), една бримка на опако и другите две бримки пак заедно (наметката и бримката). Така се плете, докато се получи желаната големина на дадения ъгъл.

 

fig 6_4 copy.jpgЪгъл, заплетен откъм вътрешната му страна (фиг. 6-4). Този ъгъл се плете отвътре навън и се получава, като около три средни бримки, които образуват средата на ъгъла, се правят от двете страни наддавки на всеки лицев ред. На фигурата е показан такъв ъгъл, за образуването на който се вземат 11 бримки, и откъм лицевата страна се плете, както следва:

- 1-ви ред - 4 бримки се плетат на лице, 1 бримка се измъква, като се мушка с иглата в главата на бримката, която се намира на долния ред под следващата бримка, 3 бримки се плетат на лице, които образуват центъра на ъгъла, 1 бримка се измъква, като се мушка с иглата в главата на бримката от долния ред, която се намира под третата бримка от последните 3 лицеви бримки, и 4 бримки се изплитат на лице. Така завършва първият ред.

- 2-ри ред - всички бримки се плетат на опако.

- 3-и ред - 5 бримки се плетат на лице, бримка се измъква, като се мушка с иглата в главата на бримката, която се намира на долния ред под следващата бримка, 3 бримки се плетат на лице, 1 бримка се измъква, като се мушка с иглата в главата на бримката от долния ред, която се намира под третата бримка от последните три лицеви бримки, и 5 бримки се изплитат на лице.

- 4-и ред - всички бримки се плетат на опако.Така се плете, докато се получи исканата ширина и височина на ъгъла.

fig 6_5 copy .jpgАжурен ъгъл, започнат от вътрешната страна (фиг. 6-5). Този ъгъл се получава, като около една централна лицева бримка от двете й страни се правят наддавки с по една бримка от всяка страна. На снимката е показан ъгъл, за образуването на който са взетиII бримки, средната от които е центърът на самия ъгъл. Плете се по следния начин:

- 1-и ред -5 бримки се плетат на лице, прави се една наддавка, като се мушка с иглата под хоризонталния конец от долния ред, съединяващ 5-та и 6-та бримка, при което се получава дупчица, 1 бримка се плете на лице, отново се прави 1 наддавка, която се измъква по същия начин от долния ред както предидущата наддавка, и 5 бримки се изплитат лицево.

 

fig 6_6 copy.jpg - 2-и ред — всички бримки, включително и наддавките, се плетат на опако.3-и ред — 6 бримки се плетат на лице, прави се 1 наддавка по горния начин, 1 бримка се плете на лице, 1 наддавка, 6 бримки се плетат на лице.Така се продължава, докато се получи желаната височина на ъгъла.

Обърнат ажурен ъгъл (фиг. 6-6 и 6-7). Този ъгъл се работи по ширината на бордюра, например върху 12 бримки. Плете се по следния начин:

- 1-и ред - 12 бримки се плетат на лице.

- 2-и ред - 11 бримки се плетат на опако, 1 бримка неизплетена остава да чака.

- 3-и ред - изплитат се останалите 11 бримки на лице.

 -4-и ред - 10 бримки се плетат на опако като 2 бримки остават да чакат. Продължава се по този начин, като на всеки следващ ред остава по една бримка повече да чака. По този начин се плетат 20 реда. В този момент има 10 бримки, които чакат върху иглата.

fig 6_7copy.jpg- 21-и ред - 3 бримки се изплитат на опако.

- 22-и ред   -3 бримки се изплитат на лице.

23-и ред - 4 бримки се изплитат на опако.

- 24-и ред - 4 бримки се изплитат на лице.

25-и ред - 5 бримки се изплитат на опако.

26-и ред - 5 бримки се изплитат на лице и т. н. Плете се така, като на всеки следващ опако в ред се взема по една бримка повече, докато се получат отново 12-те бримки, колкото бяха при започването.

Банер
Банер
Банер
Банер