fig 4_1 copy.jpgНАМЕТКА ( фиг.4_1)

Ако след наметката ще следва лицева бримка, намятаме конеца на дясната игла отпред назад; ако ще следва опакова бримка, намятаме отзад напред. Чрез наметки и заедно изплетени бримки се получават дантелени (ажурени) плетки.
 

   

fig 4_2 copy.jpgПРЕХВЪРЛЕНА НАЛИЦЕ БРИМКА ( фиг.4_2)
Конецът върви зад иглата. С дясната игла бодем в бримката от лявата както при лицева бримка и без да я изплитаме, я прехвърляме на дясната игла.

 

 

 

fig 4_3 copy.jpgПРЕХВЪРЛЕНА НАОПАКИ БРИМКА ( фиг.4_3)
Конецът върви пред иглата. С дясната игла бодем зад конеца в бримката от лявата игла както при опакова бримка и я прехвърляме, без да я изплитаме, на дясната игла.

 

 

{mospagebreak}

fig 4_4 copy.jpgОТ 1 БРИМКА СЕ ИЗПЛИТАТ 2 ( фиг.4_4)
Конецът върви зад иглата. С дясната игла бодем в предната част на бримката от лявата игла, изплитаме лицева бримка, обработената бримка оставяме на лявата игла, бодем с иглата зад задната част на същата бримка, изплитаме превита лицева бримка и изпускаме обработената бримка от лявата игла.

 

 

fig 4_5 copy.jpgОТ 1 БРИМКА СЕ ИЗПЛИТАТ 3 ( фиг.4_5)
Правим същото, както при изплитането на 2 бримки от 1, но след изплитането на втората бримка оставяме обработената бримка на лявата игла и като бодем отново в предната й част, изплитаме трета бримка.

 

 

 

fig 4_6 copy.jpg2 БРИМКИ СЕ ИЗПЛИТАТ ЗАЕДНО НАЛИЦЕ ( фиг.4_6)
Конецът минава зад иглата. Забождаме дясната игла едновременно в две съседни бримки от лявата игла като за лицева бримка и ги изплитаме наведнъж налице. Изпускаме двете бримки от лявата игла.

 

 

{mospagebreak}

fig 4_7 copy.jpg2 БРИМКИ СЕ ИЗПЛИТАТ ЗАЕДНО НАОПАКИ ( фиг.4_7)
Конецът минава пред иглата. Забождаме дясната игла едновременно в две съседни бримки от лявата игла като за опакова бримка и ги изплитаме наведнъж наопаки. Изпускаме двете бримки от лявата игла.

 

 

fig 4_8 copy.jpg2 БРИМКИ СЕ ИЗПЛИТАТ ЗАЕДНО ПРЕВИТИ НАЛИЦЕ ( фиг.4_8)
Конецът върви зад иглата. Забождаме дясната игла едновременно зад задната част на две съседни бримки от лявата игла както при превита лицева бримка и ги изплитаме наведнъж превити налице. Изпускаме двете бримки от лявата игла.

 

 

fig 4_9 copy.jpg2 БРИМКИ СЕ ИЗПЛИТАТ ЗАЕДНО ПРЕВИТИ НАОПАКИ ( фиг.4_9)
Конецът върви пред иглата. Най-напред обръщаме бримките (вж. по-горе указанията за превита опакова бримка) и ги поемаме на лявата игла, после забождаме дясната едновременно в двете съседни бримки на лявата като при опакова бримка и ги изплитаме наведнъж наопаки. Изпускаме двете обработени бримки от лявата игла.

{mospagebreak}

fig 4_10 copy.jpg3 БРИМКИ СЕ ИЗПЛИТАТ ЗАЕДНО НАЛИЦЕ ( фиг.4_10)
Конецът върви зад иглата. Забождаме дясната игла едновременно в три съседни бримки от лявата както при лицева бримка и ги изплитаме наведнъж налице, след което ги изпускаме от лявата игла. 

 

 

fig 4_11 copy.jpg3 БРИМКИ СЕ ИЗПЛИТАТ ЗАЕДНО НАОПАКИ ( фиг.4_11)
Конецът върви пред иглата. Забождаме дясната игла едновременно в три съседни бримки от лявата като при опакова бримка и ги изплитаме наведнъж наопаки, след което ги изпускаме от лявата игла.

 

 

fig 4_12 copy copy.jpg3 БРИМКИ СЕ ИЗПЛИТАТ ЗАЕДНО ПРЕВИТИ НАЛИЦЕ ( фиг.4_12)
Конецът върви зад иглата. Забождаме дясната игла едновременно в задната част на три съседни бримки от лявата и ги изплитаме наведнъж превити налице, след което ги изпускаме от лявата игла.

 

 

{mospagebreak}

fig 4_13 copy.jpg3 БРИМКИ СЕ ИЗПЛИТАТ ЗАЕДНО ПРЕВИТИ НАОПАКИ ( фиг. 4_13)
Конецът върви пред иглата. Първо обръщаме бримките и ги поемаме с лявата игла (вж. по-горе обясненията за превита опакова бримка), после забождаме дясната игла едновременно в трите обърнати бримки от лявата като при обикновена опакова бримка, изплитаме ги наведнъж наопаки и ги изпускаме от лявата игла. Тази операция се използва рядко.

 

fig 4_14 copy.jpg1 БРИМКА СЕ ПРЕХВЪРЛЯ НАЛИЦЕ, 1 СЕ ИЗПЛИТА НАЛИЦЕ, ПРЕХВЪРЛЕНАТА БРИМКА СЕ ПРОВИРА ПРЕЗ ИЗПЛЕТЕНАТА ( фиг. 4_14)
Конецът върви зад иглата. Прехвърляме налице първата бримка от лявата игла на дясната, втората бримка от лявата игла изплитаме налице. Забождаме лявата игла в предната част на прехвърлената бримка от дясната игла и я изтегляме през изплетената налице бримка.

 

 

1 БРИМКА СЕ ПРЕХВЪРЛЯ НАЛИЦЕ, 2 СЕ ИЗПЛИТАТ НАЛИЦЕ. ПРЕХВЪРЛЕНАТА БРИМКА СЕ ПРОВИРА ПРЕЗ ДВЕТЕ ЛИЦЕВИ
Работим както при предишната операция, само че изтегляме прехвърлената бримка през две изплетени налице бримки.

1 БРИМКА СЕ ПРЕХВЪРЛЯ НАЛИЦЕ, 1 СЕ ИЗПЛИТА НАОПАКИ, ПРЕХВЪРЛЕНАТА БРИМКА СЕ ПРОВИРА ПРЕЗ ИЗПЛЕТЕНАТА
Прехвърляме първата бримка налице, изплитаме втората наопаки. Бодем с лявата игла в предната част на прехвърлената бримка от дясната игла и я провираме през опаковата бримка.

БРИМКА СЕ ПРЕХВЪРЛЯ НАЛИЦЕ, 2 СЕ ИЗПЛИТАТ НАОПАКИ. ПРЕХВЪРЛЕНАТА БРИМКА СЕ ПРОВИРА ПРЕЗ ДВЕТЕ ОПАКОВИ
Работим както при предишната операция, само че провираме прехвърлената бримка през две изплетени наопаки бримки. По същия начин можем да проврем прехвърлената бримка и през превити налице и на­опаки бримки, както и през повече на брой лицеви или опакови бримки. Когато прови­раме прехвърлена бримка през две или по­вече бримки, се получава кръстосване на бримките, а освен това броят им в реда намалява, тъй че се налага (това се указва в инструкцията за всеки вид плетка) от някоя друга бримка да се изплетат две или три или пък на определено място да се на­прави наметка.

fig 4_15 copy.jpgНАМЕТКА. 2 ЛИЦЕВИ БРИМКИ. НАМЕТКАТА СЕ ПРОВИРА ПРЕЗ ДВЕТЕ ЛИЦЕВИ ( фиг. 4_15)
Намятаме конеца на дясната игла отзад напред и изплитаме следващите две брим­ки налице. Бодем с лявата игла в предната част на наметката от дясната игла и я про­вираме през двете лицеви бримки. По същия начин можем да изтеглим намет­ката и през опакови и превити, както и през повече на брой бримки. Когато прови­раме наметка, броят на бримките върху иг­лата не се променя. 

fig 4_16 copy.jpgПОМОЩНА ИГЛА ОТПРЕД ( фиг. 4_16)
Пренасяме на помощна игла пред плетката толкова бримки, колкото трябва да кръстосаме. След това изплитаме онези брим­ки, които в схемата за дадения вид плетка са обозначени с точки отгоре или отдолу. Едва тогава изплитаме налице бримките от помощната игла.

 

 

 fig 4_17 copy.jpgПОМОЩНА ИГЛА ОТЗАД ( фиг. 4_17)
Работи се по същия начин, както при помощна игла отпред.

 

 

 

 

fig 4_18 copy .jpgУВИВАНЕ НА БРИМКИ ОТ ИГЛАТА С КОНЕЦА ( фиг. 4_18)
Преместваме бримките, които ще обточваме, на помощна игла пред плетката и там ги обточваме хоризонтално с конеца, идващ от последната изплетена бримка, тол­кова пъти, колкото отвесни чертички има върху знака „помощна игла отпред" в схе­мата за съответната плетка. Увиването завършваме при дясната игла отзад, за да можем да изплетем бримките от помощ­ната игла.

fig 4_19 copy.jpgКРЪСТОСВАНЕ НА БРИМКИ БЕЗ ПОМОЩНА ИГЛА КРЪСТОСВАНЕ НА ЛИЦЕВИ БРИМКИ
КРЪСТОСВАНЕ НА ЛИЦЕВИ БРИМКИ ( фиг.4_19)

Изплитаме втората поред бримка налице, оставяме я на лявата игла, изплитаме първата бримка налице и изпускаме двете обработени бримки от лявата игла.

 

 

 

{mospagebreak}

fig 4_20 copy.jpgКРЪСТОСВАНЕ НА ОПАКОВИ БРИМКИ ( фиг. 4_20)
Изплитаме Втората поред бримка наопаки, оставяме я на лявата игла, изплитаме и първата бримка наопаки и изпускаме двете обработени бримки от лявата игла. По същия начин можем да кръстосваме и превити бримки или превита с обикновена и т.н.

 

 

 

fig 4_21 copy.jpgИЗПУСНАТА БРИМКА ( фиг. 4_21)
Обозначената бримка се изпуска от иглата и на това място плетката се разплита до направената по-долу наметка. Освободените напречни нишки се нанизват заедно с бримката на лявата игла и се изплитат заедно налице, за да не се измени броят на бримките в реда. Броят на водоравните чертички в знака отговаря на броя на разплетените редове.

 

 

fig 4_22 copy.jpgДЪЛГА БРИМКА ( фиг. 4_22)
иглата в обозначената бримка няколко реда по-долу (конецът минава зад иглата), намятаме, изтегляме конеца до най-горния ред и изплитаме получената дълга бримка заедно със следващата или с обозначената в схемата бримка.

 

 

 

 

fig 4_23 copy.jpgНАМЕТКАТА СЕ ИЗПЛИТА ЗАЕДНО СЪС СЛЕДВАЩАТА БРИМКА НА ИГЛАТА ( фиг. 4_23)
Ако например следващата бримка на игла­та е лицева, наметката се изплита заедно с нея налице.
Всички изброени до тук видове бримки се използват при схемите с посочени в легендите означения. Някои от тях, като наметките и свивките се изработват по няколко начина в зависимост от приложението им и предназначението. Прочетете сами:

 

НАДДАВКИ - РАЗШИРЯВАНЕ НА ПЛЕТКАТА

I начин:

чрез изплитане на две бримки от "една. Първо бодем зад предната част на бримката, намятаме, изтегляме конеца, бримката остава на иглата, бодем този път зад задната и част, намятаме, изтегляме и изпускаме обработената бримка (фиг.4_4). Използва се за увеличаване броя на бримките над ластика.
 {mospagebreak}

stitch4_24.jpgII начин:

чрез поемане на напречния конец между бримките. На нужните места с иглата се поема напречният конец между две бримки и се изплита като превита лицева бримка (фиг.4_24).
 

 

 

stitch4_25.jpgIII начин:

чрез наплитзне на нови бримки от една. Бодем в първата бримка от иглата, намятаме, изтегляме конеца през бримката и нанизваме новополучената бримка до предходната. По този начин можем да увеличим броя на бримките върху иглата с толкова, с колкото е необходимо. Плетката се разширява надясно (при левачките - наляво) - фиг.4_25

 

stitch4_26.jpgIV н а ч и н:

в края на реда можем да увеличим броя на бримките върху иглата така: прекарваме конеца през показалеца си, пъхаме иглата под него, като го придържаме с пръсти, измъкваме показалеца от образувалата се примка и затягаме новата бримка на иглата. Плетката се разширява наляво (при левачките - надясно) - фиг.4_26

{mospagebreak}
 

СВИВКИ -

- СТЕСНЯВАНЕ НА ПЛЕТКАТА

Плетката може да се стесни по няколко начина.
I начин:

чрез изплитане на две съседни бримки заедно налице, наопаки или превити (вж. фиг.4_6 до фиг.4_9).

II начин:

чрез провиране на бримки. Прехвърляме първата бримка на другата игла без изплитане, следвашата изплитаме налице и провираме прехвърлената през нея (вж. фиг.4_14).

stitch4_27.jpgIII начин:

със синджир. Използва се например при ръкавните извивки и деколтетата. Изплитаме първата и втората бримка налице, после забождаме лявата игла (левачките - дясната) в първата от изплетените бримки и я провираме през втората. Към бримката на дясната игла (за левачките - лявата) изплитаме нова лицева бримка и провираме през нея предишната. Трябва да внимаваме да плетем по-хлабаво, без да затягаме бримките.Повтаряме операцията до затварянето на необходимия брой бримки (фиг.4_27). Ако се налага плетката да се свие и от другия край, повтаряме операцията от опаковата страна, като изплитаме бримките наопаки вместо налице.


stitch4_28.jpg IV начин: със синджир, изплетен на една кука (фиг.4_28). Забождаме куката в бримката на иглата, намятаме, изтегляме конеца през бримката, изпускаме я, а после изтегляме конеца и през бримката на куката. Ако искаме в края на реда да има дупчици, изплитаме с иглата или с куката 3 бримки наведнъж, а после наплитаме 3 - 4 свободни бримки (с куката - бримки синджир).

Банер
Банер
Банер
Банер